Ostrzeżenie!

Otwierasz szczegół produktu z akcesoriami erotycznymi.
Klikając przycisk „tak” oświadczam: Jestem osobą pełnoletnią, mam ukończone 18 lat

Nie pozwolę, aby jakakolwiek osoba niekompetentna lub niepełnoletnia miała dostęp do podanych tutaj danych nie możesz dodawać ani usuwać towarów do już wysłanego zamówienia, a jedynie je anulować

Zaloguj się
0 zł0

Regulamin

41. Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego w ramach stosunków umownych zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego www.noblas.pl. Kupujący ma możliwość zapoznania się z tym Regulaminem przed złożeniem zamówienia i jest o nim poinformowany z wyprzedzeniem. Kupujący składając zamówienie, potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje.

 

Sprzedawcą i administratorem sklepu internetowego www.noblas.pl jest Parfums Seasons s.r.o., REGON: 062 54926, z siedzibą na Václavská 184/11, Staré Brno, 603 00 Brno, zarejestrowany w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, sekcja C, wkładka 100997. Miejscem wykonania wszystkich umownych stosunków jest Parfums Seasons s.r.o., Nové sady 591/24, Brno - Střed, 602 00 Brno a w przypadku odbioru osobistego miejsce odbioru zostanie wskazane przez Sprzedawcę na stronie www.noblas.pl lub przez Kupującego podczas składania zamówienia.

 

 Wszelkie stosunki umowne podlegają prawu Republiki Czeskiej.

 

2. Objaśnienie niektórych terminów

W celu zastosowania niniejszego Regulaminu i usunięcia jakichkolwiek wątpliwości poniższe słowa rozumiane są następująco:

a) „Umowa konsumencka“ to Umowa Kupna lub inne umowy zgodnie z ustawą nr 89/2012 Coll., Kodeksu Cywilnego, z późniejszymi zmianami, jeżeli stronami umownymi z jednej strony jest Konsument a z drugiej strony Sprzedawca.

b) „konsument“ to osoba, która podczas zawarcia ze Sprzedawcą i działania zgodnie z umową konsumencką, nie działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub innej działalności w ramach samodzielnego wykonywania swojego zawodu.

c) „Sprzedawca“  to firma Parfums Seasons s.r.o.

d) „Kupujący“ to osoba, która zawarła Umowę Kupna ze Sprzedawcą

d) „Kupujący, który nie jest konsumentem“ to osoba, która nie jest konsumentem, czyli osoba, która podczas zawarcia umowy ze Sprzedawcą działa w ramach swojej działalności handlowej lub w ramach innej działalności gospodarczej  albo w ramach wykonywania swojego zawodu.

 

3. Zawarcie Umowy Kupna

Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia i złożone zamówienie przez Kupującego za pośrednictwem  internetowego sklepu  www.noblas.pl lub za pośrednictwem telefonu jest wiążącą propozycją zawarcia Umowy Kupna ze Sprzedawcą, a Kupujący jest związany umownie Umową Kupna w czasie dwudziestu jeden (21) dni od momentu złożenia zamówienia.

Sprzedawca jest zobowiązany do natychmiastowego otrzymania zamówienia zgodnie z § 1827 ust. 1 Ustawy nr 89/2012 Coll., Kodeksu Cywilnego, za pośrednictwem wiadomości mailowej przesłanej na adres mailowy Kupującego, podany w zamówieniu, przy czym potwierdzenie to nie jest akceptacją  propozycji zawarcia umowy. Umowa kupna jest zawarta poprzez akceptację propozycji do zawarcia umowy ze strony Sprzedawcy, jednak za akceptację uważa się wysyłkę towaru do Kupującego zamówionego na stronie Sprzedawcy lub dosłowna akceptacja propozycji do zawarcia Umowy Kupna ze strony Sprzedawcy za pośrednictwem wiadomości mailowej, lub rozmowy telefonicznej.  

Konsument ma prawo do anulowania zamówienia, czyli do wycofania swojej propozycji na zawarcie Umowy Kupna do momentu wysyłki towaru, bez żadnych sankcji. Zobowiązany jest do oznajmienia tej informacji Sprzedawcy mailowo lub telefonicznie.

W przypadku, jeśli Kupujący chce anulować zamówienie na towar, który po uzgodnieniu został specjalnie dla niego zamówiony, ustalana jest opłata za anulowanie zamówienia w wysokości 100 PLN.

Umowa Kupna zawarta jest w języku polskim. Po zawarciu Umowy Kupna jest ona archiwizowana w czasie niezbędnym do jej realizacji a na podstawie pisemnego wniosku Konsumenta, może ona mu zostać udostępniona. Można dokonywać zmian w zamówieniu i korekty błędów tylko do momentu przekazania zamówienia do wysyłki.

 

4. Odstąpienie Konsumenta od umowy zgodnie z § 1829 ust. 1 Ustawy nr 89/2012 Coll., Kodeksu Cywilnego

Konsument ma prawo na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu (14) dni od daty otrzymania towaru (w przypadku Umowy Kupna, której przedmiotem jest kilka produktów lub części, od daty otrzymania ostatniej przesyłki zawierającej produkt; w przypadku Umowy Kupna, której przedmiotem jest regularna powtarzająca się dostawa towarów, od daty otrzymania pierwszej dostawy towaru). 

Aby skorzystać z prawa na odstąpienie od umowy, konsument musi poinformować Sprzedawcę o swoim odstąpieniu od tej umowy, przesyłając je na adres: Parfums Seasons s.r.o., Nové sady 591/24, Brno- Střed, 602 00 Brno, lub mailowo: info@noblas.pl w formie pisemnego jednostronnego aktu prawnego (np. Pismem przesłanym za pośrednictwem przewoźnika pocztowego, faksem lub za pośrednictwem wiadomości mailowej).

Konsument w celu odstąpienia od umowy może skorzystać z formularza umieszczonego na stronie internetowej sklepu www.noblas.pl, nie należy to jednak do jego obowiązków. Na tej stronie internetowej konsument może ściągnąć i wypełnić formularz na odstąpienie od umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od tej umowy, wystarczy wysłać odstąpienie od umowy przed upłynięciem określonego terminu.

Jeśli Konsument odstąpi od Umowy Kupna, zostaną mu zwrócone bez zbędnej zwłoki przez Sprzedawcę, najpóźniej do czternastu (14) dni od daty, gdy Sprzedawca otrzyma oznajmienie o odstąpieniu od Umowy Kupna, wszystkie środki pieniężne, jakie wpłacił na rachunek Sprzedawcy, w  tym również koszt dostawy (z wyjątkiem kosztów poniesionych w wyniku wyboru innej metody dostawy, która jest inna niż najtańsza standardowa metoda dostawy oferowana przez Sprzedawcę). W celu zwrotu pieniędzy Sprzedawca skorzysta z takiej samej metody płatności, jaką Konsument wybrał początkowo do opłacenia zamówienia, chyba że Konsument uzgodnił ze Sprzedawcą inaczej. W żadnym przypadku nie spowoduje to dodatkowych kosztów dla Konsumenta. Sprzedawca zwróci płatność dopiero po otrzymaniu towaru lub jeśli Konsument udokumentuje, że zwrócił towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Konsument musi odesłać otrzymany towar najpóźniej do czternastu (14) dni od daty odstąpienia od umowy lub zwrócić na adres: Parfums Seasons s.r.o., Nové sady 591/24, Brno - Střed, 602 00 Brno, ponadto Konsument ponosi koszty związane ze zwrotem towaru. Termin uznaje się za dotrzymany w przypadku, gdy Konsument zwróci towar Sprzedawcy przed upłynięciem terminu czternastu (14) dni. Konsument ponosi odpowiedzialność wyłącznie za obniżenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z charakterem i cechami towarów, w tym ich funkcjonalnością.

 

Konsument zgodnie z § 1837 Ustawy nr 89/2012 Coll., Kodeksu Cywilnego, nie może odstąpić od umowy:

a) o świadczeniu usług, jeśli zostały one wykonane za jego wyraźną zgodą przed upłynięciem terminu na odstąpienie od umowy, a usługodawca przed zawarciem umowy poinformował Konsumenta, że w takim przypadku nie ma prawa na odstąpienie od umowy,

b) o dostawie towaru lub usługi, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, niezależnie od woli usługodawcy, do których może dojść w ciągu terminu na odstąpienie od umowy,

c) o dostawie napojów alkoholowych, które mogą zostać dostarczone po upływie trzydziestu dni, a ich cena jest zależna od wahań na rynku finansowym, niezależnie od woli usługodawcy,

d) o dostawie towaru, który został dostosowany zgodnie z życzeniami klienta, lub dla jego osoby,

e) o dostawie towarów, łatwo psujących się, a także towarów, które po dostarczeniu nieodwracalnie zostały zmieszane z innym towarem,

f) o naprawie lub konserwacji przeprowadzonej w miejscu wyznaczonym przez Konsumenta na jego żądanie; nie dotyczy to jednak późniejszych napraw lub dostawy części zamiennych innych niż wymagane,

g) o dostawie towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które Konsument wyjął z opakowania  i ze względów higienicznych nie można go zwrócić,

h) o dostawie nagrań dźwiękowych lub wideo, lub programu komputerowego, jeżeli naruszono ich oryginalne opakowanie,

i) o dostawie pism, prenumerat lub czasopism,

j) o zakwaterowaniu, dostawie, żywieniu lub spędzaniu wolnego czasu, jeżeli usługodawca świadczy te usługi w określonym terminie,

k) zawarte na podstawie publicznej aukcji zgodnie z ustawą regulującą aukcje publiczne, lub

l) o dostawie treści cyfrowych, jeżeli nie zostały dostarczone na nośniku plików i zostały dostarczone w związku z wcześniejszą zgodą Konsumenta przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, a usługodawca poinformował Konsumenta, że w takim przypadku nie ma prawa na odstąpienie od umowy.

Nie ma możliwości na odstąpienie od umowy, jeśli towar był kilkukrotnie używany. Nie ma również możliwości na odstąpienie od umowy w przypadku towarów, których charakter to wyklucza, ze względów higienicznych. Jeśli zwracany towar zostanie dostarczony Sprzedawcy w niekompletnym, uszkodzonym stanie lub z widocznymi oznakami zużycia, Sprzedawca ma prawo zażądać od Konsumenta odszkodowania. 

 

5. Odstąpienie od umowy Kupującego, który nie jest Konsumentem

W przypadku Kupującego, który nie jest Konsumentem, nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

 

6. Dostawa

Koszty związane z dostawą i pakowaniem, które kupujący wybrał podczas składania zamówienia, ponosi Kupujący, a koszty te reguluje aktualny cennik Sprzedawcy, który znajduje się na internetowej stronie sklepu internetowego www.noblas.pl.
 

7. Warunki płatności

Kupujący może zapłacić za produkt dostarczony od Sprzedawcy w następujący sposób:

 

a) Karty płatnicze- po dokonaniu zamówienia Kupujący zostanie przekierowany do bezpiecznej bramki płatniczej banku, gdzie Kupujący wprowadzi wymagane dane. Jeśli transakcja jest autoryzowana, zostanie przetworzona natychmiast, a produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę najpóźniej kolejnego dnia roboczego. 

b) Przelew bankowy- po otrzymaniu zamówienia (propozycji na zawarcie Umowy Kupna) Sprzedawca prześle Kupującemu kwotę do zapłaty, numer konta bankowego i symbol zmienny do wpisania w tytule przelewu. Kupujący zapłaci za towar, dokonując przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy przed wysyłką towaru, w przeciwnym razie towar nie zostanie wysłany lub sprzedany. Ten sposób płatności ceny zakupu uważany jest za zaliczkową płatność ceny zakupu. 

c) Gotówka (odbiór osobisty)- produkt zostanie opłacony gotówką przy odbiorze w punkcie odbioru Sprzedawcy, a to po potwierdzeniu przez Sprzedawcę, że towar jest dostępny i jest gotowy do odbioru w punkcie odbioru.

d) Płatność przy odbiorze- Kupujący zapłaci za towar przy odbiorze przesyłki przewoźnikowi pocztowemu (kurierowi) lub na Poczcie.

 

 8. Prawa Kupującego wynikające z wadliwego wykonania

Prawo Kupującego wynikające z wadliwego wykonania odnosi się do wady, którą posiada zakupiony produkt przy przenoszeniu ryzyka uszkodzenia ze Sprzedawcy na Kupującego, nawet wtedy, gdy uwidoczni się to po jakimś czasie. Prawo Kupującego zostanie również stwierdzone przez późniejszą wadę, spowodowaną przez Sprzedawcę naruszając tym swoje zobowiązania.

Jeżeli wadliwe wypełnienie obowiązków Sprzedawcy stanowi istotne naruszenie Umowy Kupna, Kupujący ma prawo:

a) do usunięcia wad produktu poprzez dostarczenie mu nowego produktu bez wad lub poprzez dostarczenie brakujących elementów,

b) do usunięcia wad poprzez naprawę produktu, 

c) do otrzymania rozsądnej zniżki z ceny zakupu, lub

d) do odstąpienia od umowy.

Kupujący poinformuje Sprzedawcę o tym, jakie prawo wybrał podczas zgłoszenia wady lub bez zbędnej zwłoki po oznajmieniu o wystąpieniu wady. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Sprzedawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący poprosił o naprawę wady, która okaże się nieusuwalna.  Jeżeli Sprzedawca nie usunie wady w odpowiednim terminie lub poinformuje Kupującego, że nie usunie wady, Kupujący może zażądać otrzymania rozsądnej zniżki z ceny zakupu, lub może odstąpić od umowy.

Jeśli Kupujący nie podejmie w odpowiednim czasie decyzji dotyczącej rozwiązania w zaistniałej sytuacji, na podstawie swoich praw, przysługuje mu prawo jak w przypadku niewielkiego naruszenia  Umowy Kupna.

Jeżeli wadliwe wypełnienie obowiązków jest nieznacznym naruszeniem Umowy Kupna, Kupujący ma prawo do usunięcia wady lub do otrzymania odpowiedniej zniżki z ceny zakupu.

Dopóki Kupujący nie skorzysta z prawa do otrzymania zniżki z ceny zakupu lub nie odstąpi od Umowy Kupna, Sprzedawca może dostarczyć brakujące części lub usunąć wadę prawną. Inne wady mogą zostać usunięte przez Sprzedawcę poprzez naprawę produktu lub poprzez dostawę nowego produktu; rozwiązanie to nie może powodować dodatkowych nadmiernych kosztów dla Kupującego.

Jeżeli Sprzedawca nie usunie wady towaru na czas lub odmówi usunięcia wady, Kupujący może domagać się udzielenia mu obniżki ceny zakupu, lub może odstąpić od Umowy Kupna. Kupujący nie może zmienić wyboru bez zgody Sprzedawcy. Kupujący nie może odstąpić od Umowy ani zażądać dostarczenia nowego produktu, jeśli nie może zwrócić produktu w takim stanie, w jakim go otrzymał.  

Nie dotyczy to przypadków gdy,

a) doszło do zmiany stawu w wyniku kontroli w celu wykrycia wady,

b) jeżeli kupujący użył produktu przed wykryciem wady,

c) Kupujący nie spowodował niemożności zwrotu produktu w niezmienionym stanie przez działanie lub zaniechanie, albo 

d) jeżeli Kupujący sprzedał przedmiot jeszcze przed wykryciem wady, zużył go lub zmienił go podczas normalnego użytkowania; jeżeli doszło do tego tylko częściowo, Kupujący zwróci Sprzedawcy to, co jeszcze może zwrócić i zapewni Sprzedawcy rekompensatę w zakresie, w jakim zużył dany przedmiot lub z niego skorzystał. 

Jeżeli Kupujący nie zgłosi wystąpienia wady w terminie, straci prawo na odstąpienie od Umowy Kupna.

Roszczenia z tytułu wad przysługujących u Sprzedawcy można kierować na adres:

Wysyłka towarów: Parfums Seasons s.r.o., Nové sady 591/24, Brno - Střed, 602 00 Brno (Formularz reklamacyjny można znaleźć na stronie internetowej sklepu www.noblas.pl)

Osobista dostawa towarów: Parfums Seasons s.r.o., Nové sady 591/24, Brno - Střed, 602 00 Brno

Po otrzymaniu wadliwego produktu Sprzedawca wystawi formularz reklamacyjny, który w przypadku wysyłki reklamowanego przedmiotu zostanie przesłany na adres e-mail Kupującego, w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin od otrzymania wadliwego przedmiotu. Jeśli reklamacja zostanie złożona osobiście, formularz zostanie wystawiony na miejscu. Reklamacja rozpatrywana jest natychmiast, natomiast w bardziej skomplikowanych przypadkach, które wymagają oceny, reklamacja zostanie rozpatrzona do trzydziestu (30) dni.

 

9. Prawa z tytułu wadliwego działania i gwarancja jakości w przypadku Kupującego, który jest Konsumentem

Sprzedawca zapewnia Kupującego, który jest Konsumentem, że towary przy dostarczeniu nie posiadają wad, w szczególności w czasie przejęcia towaru przez Kupującego,

a) przedmiot ma właściwości, które strony uzgodniły, oraz w przypadku braku umowy, cechy, które opisał sprzedawca lub producent, lub których konsument oczekiwał w odniesieniu do charakteru towarów i przedstawionych reklam;

b) przedmiot może zostać użyty do celów, jakie Sprzedawca wskazał lub do celów, do jakich zazwyczaj wykorzystuje się przedmiot takiego rodzaju,

c) przedmiot odpowiada jakości lub przedstawionym umownym wzorom albo modelom, jeżeli jakość lub projekt został ustalony zgodnie z umownym wzorem, lub modelem,

d) przedmiot jest w ustalonej ilości, mierze lub wadze oraz

e) przedmiot jest zgodny z wymogami prawnymi.

Konsument ma prawo do skorzystania z prawa do reklamacji w ciągu dwudziestu czterech (24) miesięcy od otrzymania towaru.

Jeżeli wada produktu pojawi się w ciągu 6 miesięcy od momentu otrzymania produktu, uważa się, że towar był już wadliwy w momencie jego dostarczenia.

Jeżeli produkt nie posiada wyżej opisanych cech, Konsument może zażądać dostarczenia nowego produktu bez wad pod warunkiem, że nie jest to nieproporcjonalne pod względem charakteru wady, ale jeżeli wada dotyczy tylko części danego produktu, Konsument może zażądać wymiany tylko części wymiennych; jeśli nie jest to możliwe, może odstąpić od Umowy Kupna. Jeżeli jest to jednak nieproporcjonalne względem charakteru wady, w szczególności, jeżeli wada może zostać usunięta bez zbędnej zwłoki, Konsument ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady.

Konsument ma prawo do otrzymania nowego produktu, lub do wymiany części zamiennych również w przypadku usterki, którą można usunąć, jeżeli nie może on prawidłowo korzystać z produktu do ponownego wystąpienia wady po naprawie lub w przypadku większej liczby wad. W takim przypadku Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy Kupna.

Jeżeli Konsument nie odstąpi od Umowy lub nie skorzysta z prawa do dostarczenia nowego produktu bez wad, na wymianę jego części zamiennych lub ich naprawę, może on wystąpić o otrzymanie uzasadnionej zniżki. Konsument ma prawo do otrzymania zniżki również w przypadku, jeśli Sprzedawca nie może mu dostarczyć produktu bez wad, wymienić lub naprawić jego części zamiennych, a także w przypadku, jeśli Sprzedawca nie dokona naprawy wad w rozsądnym terminie lub jeśli usunięcie wad mogłoby spowodować znaczne trudności. 

W przypadku, jeśli zostanie udowodnione, że otrzymany produkt nie spełnia jakości ustalonej przez obydwie strony, Sprzedawca pokrywa wszystkie koszty związane z dostawą produktów do niego, a także koszty związane z odesłaniem produktów do Klienta.

Prawo do reklamacji produktu u Sprzedawcy przysługuje pod następującymi adresami:

Do wysyłki towarów: Parfums Seasons s.r.o., Nové sady 591/24, Brno - Střed, 602 00 Brno (Formularz reklamacyjny można znaleźć na stronie internetowej sklepu www.noblas.pl)

Dostawa osobista towarów: Parfums Seasons s.r.o., Nové sady 591/24, Brno - Střed, 602 00 Brno

Na prośbę Konsumenta, Sprzedawca potwierdzi w formie pisemnej, w jakim zakresie i w jakim czasie posiada on zobowiązania w przypadku wadliwego wykonania. Jeżeli nie jest to sprzeczne z charakterem produktu, potwierdzenie można zastąpić dowodem zakupu zawierającym podane dane.

Jeżeli Konsument korzysta z prawa do reklamacji wadliwego produktu, Sprzedawca potwierdzi na piśmie termin, kiedy skorzystano z tego prawa, a także opisze naprawy jakie zostały wykonane i czas ich trwania.

 

10. Gwarancja jakości w przypadku Kupującego, który nie jest Konsumentem

Sprzedawca nie udziela Kupującemu, który nie jest Konsumentem, gwarancji jakości towarów, chyba że umowne strony ustalą to inaczej. W takim przypadku odpowiedzialność za wady ponosi Sprzedawca zgodnie z Ustawą nr  89/2012 Coll., Kodeksu Cywilnego.

 

11. Ceny i ważność oferty

Wszystkie ceny towarów i usług podane są wraz z podatkiem (zwanym dalej„podatkiem VAT“) w rozumieniu Ustawy nr 235/2004 Coll., o podatku z wartości dodanej, który obowiązuje w momencie wysyłki zamówienia. W przypadku, jeśli podatek VAT się zmieni do momentu zawarcia Umowy Kupna lub do wysyłki towarów, Kupujący zobowiązany jest do uregulowania niedopłaty, lub Sprzedawca niezwłocznie prześle Kupującemu wiadomość e-mail z prośbą o informację, w jaki sposób może zwrócić Kupującemu nadpłatę z ceny zakupu. Częścią dostawy towarów jest właściwy dokument podatkowy. Wszystkie ceny towarów w tym również produktów promocyjnych są ważne do odwołania lub do wyczerpania zapasów.

 

12. Zniżki z ceny zakupu i kupony rabatowe

Sprzedawca oferuje różne rodzaje rabatów (lojalnościowy, ilościowy, rabat za polecenie znajomym itd.). Każdy rabat ma swoje własne zasady dotyczące jego wykorzystania.

W przypadku, jeśli zniżka lub kupon rabatowy zostanie wykorzystany niezgodnie z zasadami danego rabatu lub kuponu rabatowego, Sprzedawca ma prawo unieważnić taki rabat lub kupon. W takim przypadku Kupujący zostanie o tym poinformowany i otrzyma możliwość realizacji zamówienia bez takiego rabatu lub kuponu rabatowego. 

Zasady i warunki dotyczące zastosowania danego rabatu są dołączone bezpośrednio do rabatu (w formie informacji) lub dany rabat posiada w opisie link do strony internetowej sklepu www.noblas.pl, gdzie wszystkie zasady rabatu są szczegółowo opisane, lub są dostępne na żądanie. W przypadku jakichkolwiek niejasności dotyczących rabatu obowiązuje znaczenie przedstawione przez Sprzedawcę.

Każdy rabat lub kupon rabatowy można wykorzystać tylko raz, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. W przypadku wielokrotnego wykorzystania rabatu Sprzedawca ma prawo do nieprzyjęcia takiego rabatu.

W przypadku, jeśli  Kupujący, który nie jest Konsumentem, wykorzysta rabat i jednocześnie nie dotyczy to kuponów podarunkowych, Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia takich rabatów i kuponów rabatowych.

W przypadku, jeśli wartość kuponu podarunkowego lub kuponu rabatowego jest wyższa niż wartość całego zakupu, różnica nie jest przenoszona na nowy kupon podarunkowy lub kupon rabatowy, a niewykorzystana suma nie zostanie zwrócona.

 

13. Ochrona danych osobowych

Sprzedawca jako przedmiot przetwarzający dane osobowe, jest także ich administratorem a uzyskane dane osobowe, będą przetwarzane w bezpieczny sposób w celu uniknięcia ich niewłaściwego wykorzystania. Kupujący w dowolnym czasie może poprosić za pośrednictwem wiadomości e-mail o ich zmianę lub usunięcie. Swoje dane Kupujący może zmienić na stronie internetowej sklepu www.noblas.pl.

Szczegółowe informacje o polityce prywatności i warunkach ochrony danych osobowych Kupującego można znaleźć w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej sklepu www.noblas.pl.

 

14. Faktura elektroniczna

Konsument otrzymuje dokument zakupu w formie faktury elektronicznej. Może ją ściągnąć w dowolnej chwili z linku przesłanego w wiadomości mailowej dotyczącej wysyłki zamówienia. Faktura elektroniczna jest dostępna do pobrania na koncie użytkownika a także może zostać przesłana Kupującemu w dowolnym momencie na podstawie żądania przesłanego na adres info@noblas.pl.

 

15. Elektroniczna ewidencja przychodu

Zgodnie z Ustawą nr 112/2016 Coll., o elektronicznej ewidencji sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany do wystawienia Kupującemu paragonu. Ponadto zobowiązany jest do ewidencji przychodu przez Internet u administratora podatkowego; w przypadku awarii technicznej, nie później niż do czterdziestu ośmiu (48) godzin. 

 

16. Postanowienia końcowe

Zamówienie złożone u Sprzedawcy przez Kupującego jest traktowane jako propozycja zawarcia Umowy Kupna, następnie jest przechowywane w celu jego realizacji i innych ewidencji. Poszczególne kroki techniczne prowadzące do zawarcia Umowy Kupna są jasne dla Konsumenta. Kupujący ma możliwość wykrycia i skorygowania błędów powstałych podczas wprowadzania danych przed złożeniem zamówienia. Kupujący ponosi koszty związane z użyciem środków komunikacyjnych (telefon, internet itp.) potrzebnych do złożenia zamówienia. Niniejszy Regulamin umożliwia Konsumentowi ich archiwizację i powielanie.

Przedmiotem postępowania pozasądowego w przypadku sporu lub przedmiotem w przypadku rozpatrywania reklamacji jest Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą na adresie: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, adres strony internetowej: www.coi.cz, zgodnie z Ustawą nr 64/1986 Coll., o czeskiej inspekcji handlowej, do której Kupujący może się zwrócić za pośrednictwem wiadomości mailowej na stronie internetowej Czeskiej Inspekcji Handlowej. Spory można również  rozwiązywać online za pośrednictwem przeznaczonej do tego platformy ODR (dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage). Nadzór nad ochroną danych osobowych prowadzi Urząd do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą nr 101/2000 Coll., o ochronie danych osobowych, adres strony internetowej: www.uoou.cz.

Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu są możliwe wyłącznie za pisemną zgodą obu stron umowy. Dodatkowe lub inne warunki partnera biznesowego nie mają zastosowania do warunków umownych określonych w niniejszym Regulaminie.

Postanowienia niniejszego Regulaminu Sprzedawca może zmieniać lub uzupełniać. Niniejszy Regulamin nie narusza praw i obowiązków powstałych w czasie obowiązywania poprzedniego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin Sprzedawcy obowiązuje i wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2019.